Beoogd gebruik & Privacy

Beoogd gebruik Momo BedSense

De BedSense helpt bij het verschaffen van inzicht in de beweeglijkheid en activiteit van personen in bed, zowel in de huidige situatie als over tijd. Gebaseerd op deze inzichten kan de BedSense ook de zorgverlener ondersteunen in de navolging van protocollen gericht op preventie van letsels. De zorgverlener definieert deze protocollen. De navolging van de protocollen wordt ondersteund door middel van visualisaties en notificaties op de BedSense of op externe apparaten (bv. een computer, mobiel apparaat, verpleegkundig oproepsysteem) of beide.

Wat wij doen met de persoonsgegevens van onze (website)bezoekers, klanten en andere relaties

Om onze bedrijfsactiviteiten goed te kunnen uitvoeren, is het nodig om persoonsgegevens van onze (website)bezoekers (www.momomedical.com, hierna: "Website"), gebruikers van de mobiele applicatie (apps.apple.com/nl/app/momo-bedsense/id1627980620 en play.google.com/store/apps/details?id=com.momomedical.momoapp, hierna: "App") klanten en andere relaties te verwerken. Onze App en website worden gezamenlijk de Services genoemd.

Middels deze privacyverklaring informeert Momo Medical u over de wijze waarop wij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat. Hierin geven wij aan waarom wij persoonsgegevens van u verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft (zoals uw recht op inzage en uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens). Onderaan dit document treft u onze contactgegevens aan, voor wanneer u vragen heeft of uw rechten wenst uit te oefenen.

Momo Medical is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonsgegevens en eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en daaraan gerelateerde van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsmede deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerkt Momo Medical?

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, IP-adres, telefoonnummer en leeftijd. Wij verwerken met name de volgende categorieën persoonsgegevens:

(WEBSITE)BEZOEKERS

 • Contactgegevens bij het invullen van het *Demo request form *of het versturen van een e-mail, zoals (naam, emailadres en telefoonnummer), en de eventuele persoonsgegevens die u in het bericht achter laat;
 • Wij verkrijgen persoonsgegevens ook middels cookies, waaronder uw IP-adres (zie voor meer informatie over cookies verder hieronder).

APP GEBRUIKERS

 • Contactgegevens bij het invullen van het *Demo request form *of het versturen van een e-mail, zoals (naam, emailadres en telefoonnummer), en de eventuele persoonsgegevens die u in het bericht achter laat;
 • Contactgegevens bij het invullen van de App instellingen, zoals uw naam en telefoonnummer
 • Wij verkrijgen persoonsgegevens ook middels cookies, waaronder uw IP-adres (zie voor meer informatie over cookies verder hieronder).
 • (Geo)locatie gevens van het mobiele apparaat waarop de App geïnstalleerd is (zie voor meer informatie over (geo)locatie gegevens verder hieronder)
 • Apparaat-ID van het mobiele apparaat

KLANTEN EN (ANDERE) RELATIES

 • Contactgegevens van (de contactpersoon bij) de klant respectievelijk relatie (naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer).

Hoe verkrijgt Momo Medical uw persoonsgegevens?

Momo Medical kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u of uw werkgever deze persoonsgegevens hebben verstrekt via onze Services of door het sturen van een e-mail. Daarnaast kan Momo Medical uw persoonsgegevens verkrijgen middels cookies of soortgelijke technologieën (zie voor meer informatie over cookies verder hieronder)..

Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij (o.a.) geen overeenkomsten met u sluiten en/of uitvoeren of contact met u opnemen. Zonder cookies of soortgelijke technologieën kunnen sommige delen van onze Services niet toegankelijk zijn. De doeleinden van onze verwerkingen worden hieronder nader beschreven.

Op grond waarvan en voor welke doeleinden verwerkt Momo Medical uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met klanten of op grond van ons gerechtvaardigd belang u te mogen benaderen als relatie en een relatiebeheer te voeren. Wij doen dat met name voor de volgende doeleinden en slechts voor zover dat voor die doeleinden noodzakelijk is:

 • Overeenkomsten met klanten aan te gaan en uit te voeren;
 • Uw reacties via het online Demo request form (beschikbaar via een van de Services) of uw e-mail te kunnen opvolgen;
 • De diensten van de Services goed te laten functioneren.

Toegang tot uw persoonsgegevens

Alleen de medewerkers van Momo Medical die toegang tot uw persoonsgegevens nodig hebben voor het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van voornoemde doeleinden hebben rechtstreeks toegang tot uw persoonsgegevens om hun werkzaamheden uit te voeren. Medewerkers van Momo Medical die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan geheimhouding vanuit de arbeidsovereenkomst. Op deze wijze (in combinatie met de hierna te noemen beveiligingsmaatregelen) stellen wij zeker dat deze persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Uitwisseling van persoonsgegevens met derde partijen

Momo Medical kan de persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken van persoonsgegevens ter zake van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Momo Medical afspraken gemaakt, zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het interne privacybeleid van Momo Medical en deze Momo Medical Privacyverklaring.

Derden waaraan wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken, zijn bijvoorbeeld onze softwareleverancier, die onze systemen bijhoudt. Met onze softwareleverancier hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over (de afspraken met) deze softwareleverancier kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

In sommige gevallen moeten wij op grond van een wettelijke verplichting ook persoonsgegevens verstrekken aan (andere) instanties, zoals justitie. Daarbij bekijken wij altijd hoe wij uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

In beginsel delen wij uw persoonsgegevens niet buiten de Europees Economische Ruimte (EER). Als wij uw persoonsgegevens willen doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter van onze softwareleverancier daar is gevestigd, doen wij dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract waarop de EU Model Clauses van toepassing zijn.

Onderscheid rol als verantwoordelijke versus verwerker

Voor zover onze klant (bijvoorbeeld een zorginstelling) of andere relatie zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar patiënten of cliënten vaststelt, is de zorginstelling de verantwoordelijke van de door haar verwerkte persoonsgegevens. U kunt voor meer informatie wat deze zorginstellingen met uw persoonsgegevens doen in hun privacyverklaring lezen. Indien van toepassing, zal Momo Medical deze persoonsgegevens dan in opdracht van haar klant als zijnde 'verwerker' in de zin van de AVG verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de zorginstelling ook software afneemt van Momo Medical die het gebruik van de BedSense bijhoudt. Als verwerker zal Momo Medical naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Indien Momo Medical verwerker is, zal Momo Medical verwerkersovereenkomsten sluiten met de betreffende klanten over de verwerking van persoonsgegevens.

In de gevallen dat Momo Medical uw contactgegevens of andere persoonsgegevens van u als websitebezoeker, App gebruiker of klant verwerkt, is Momo Medical echter verwerkingsverantwoordelijke.

Beveiliging van persoonsgegevens

Momo Medical gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om onze (website-)bezoekers, App gebruikers, klanten en andere relaties te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Daarnaast is het gebruik van de Services en de informatie die daar wordt uitgewisseld, verzameld en geanalyseerd, versleuteld met een SSL-certificaat. Voor de website, herkent u dit aan het slotje in de URL-balk.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Bewaartermijnen

Momo Medical bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw persoonsgegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten of het afwikkelen van de overeenkomst of bijvoorbeeld een geschil. Wij hanteren in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • Indien u ons Demo request form invult via een van onze Services, bewaren we het formulier en de eventueel daarin opgenomen persoonsgegevens totdat we het verzoek in het formulier hebben afgehandeld. De gegevens worden maximaal één jaar bewaard ten behoeve van de eventuele contractbesprekingen die daarop volgen.
 • Indien u ons een e-mail stuurt met een vraag, bewaren we deze e-mail in beginsel alleen totdat uw bericht c.q. de betreffende kwestie is afgehandeld.
 • Gegevens van onze contactpersoon bij onze klanten en andere relaties (incl. dataleveranciers) bewaren wij tot maximaal twee jaar na het einde van de samenwerking of andersoortige relatie (voor zover noodzakelijk en behoudens wettelijke verplichtingen).
 • Gegevens met betrekking tot (geo)locatie wordt bewaard zolang als nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden.
 • Gegevens met betrekking tot betaling zijn wij op grond van fiscale wetgeving gehouden om 7 jaar na betaling te bewaren.

Voor meer informatie over de geplaatste cookies verwijzen wij naar de informatie over cookies hieronder.

Gebruik van onze Services en cookies

Wanneer u gebruikt maakt van onze Services, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat u kan worden geïdentificeerd.

Onze Services maken gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen die informatie bevatten over algemene bezoekgegevens, zoals de meest gevraagde pagina's, browsertype, datum en tijdstip van uw bezoek etc. De Website of App instrueert de browser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer of mobiele apparaat op te slaan. Een cookie wordt o.a. toegepast om het gebruik van de Services voor u gemakkelijker te maken. Het doel hiervan is om de inrichting van de Services voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie aan te bieden.

Als u voor de eerste keer onze Website bezoekt, zullen wij u vragen cookies toe te staan. U kunt bepaalde cookies dan aan- of uitzetten of via uw webbrowser cookies blokkeren of verwijderen. De meeste onderdelen van onze Website blijven dan leesbaar.

Momo Medical maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

1. FUNCTIONELE COOKIES

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze Services goed te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om de Services gebruiksvriendelijker te maken door het gedrag van de bezoeker bij te houden en bepaalde voorkeuren op te slaan.

2. ANALYTISCHE COOKIES

Analytische cookies worden gebruikt om (anoniem) statistieken bij te houden over het gebruik van onze Services. Momo Medical gebruikt hiervoor Google Analytics. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics.

 • Wij gebruiken Google Analytics om te kunnen meten hoeveel bezoekers er van onze Services gebruik maken, waar deze vandaan komen en welke pagina's worden bezocht. Om de gevolgen hiervan voor uw privacy tot een minimum te beperken en om te waarborgen dat uw persoonsgegevens door Google alleen worden verwerkt om het bezoek en gebruik van onze Services te meten hebben wij de volgende maatregelen genomen:
  • wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van uw persoonsgegevens;
  • wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat slechts een zeer beperkt deel van uw IP-adres aan Google wordt verstrekt;
  • wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens niet worden gedeeld met Google en door Google niet mogen worden verwerkt voor eigen doelen en niet mogen worden gebruikt om u gerichte advertenties te tonen;
  • wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat Google niet de mogelijkheid heeft om uw surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies te combineren;
  • wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de analytische cookies van Google (behoudens hetgeen hierin is genoemd).
 • Wilt u niet dat uw bezoekgedrag wordt bijgehouden door Google Analytics? Dan kunt u een plugin van Google downloaden die dit voorkomt. Deze plugin is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor deze website. De plugin is via de volgende link te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

3. SOCIAL MEDIA COOKIES

Via deze cookies geeft Momo Medical u de mogelijkheid om de informatie van de Services te delen via social media buttons van LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat een bezoeker ingelogd is, zodat men niet steeds opnieuw hoeft in te loggen wanneer zij iets willen delen. Deze cookies worden door derde partijen geplaatst. Kijk voor meer informatie naar de privacyverklaring van Twitter en LinkedIn. Deze informatie wijzigt geregeld, Momo Medical heeft hier geen invloed op, maar probeert de links naar de verklaringen up-to-date te houden.

Gebruik van onze App en (geo)locatie data

Wanneer u gebruikt maakt van onze App, is het optioneel om (geo)locatie data te delen met Momo Medical. De App kan uw locatiegegevens verzamelen op basis van GPS, de afstand tot een bluetooth beacon en de wifi naam met bijbehorende signaal sterkte waarmee uw mobiele apparaat verbonden is. Het doel hiervan is om de inrichting van de App voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie aan te bieden.

Als u voor de eerste keer onze App bezoekt, zullen wij u vragen om de verzameling van de locatiegegevens toe te staan. Ook wordt gevraagd of locatiegegevens verzameld mogen worden als de App niet actief is. U kunt deze toestemmingen weigeren. De meeste onderdelen van onze App blijven dan leesbaar en functioneel. U kunt uw toestemming op elk moment binnen de instellingen van uw apparaat intrekken.

Externe links

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of diensten van derden die gelinkt zijn naar of van onze Services. Onze privacyverklaring is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Services naar een andere applicatie, website of dienst te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze Services, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid. Onze Services kunnen links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Uw rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • U kunt verzoeken om inzage in of informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te laten wijzigen/corrigeren en/of de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
 • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

Verzoeken en andere berichten ter zake van de uitoefening van voornoemde rechten kunnen schriftelijk worden ingediend via onderstaande contactgegevens. Wij vragen u om uw verzoek te motiveren, te voorzien van een handtekening, uw adresgegevens, dossiernummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij te sluiten en verzoeken u daarbij om alle overbodige informatie, waaronder in ieder geval uw Burger Service Nummer (BSN), door te strepen (bijvoorbeeld middels uploaden via de KopieID app). U ontvangt in beginsel binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek een reactie.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de persoonsgegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang ofwel wanneer het voldoen aan uw verzoek niet wettelijk verplicht is en wij ons gerechtvaardigd belang dan niet meer zouden kunnen uitvoeren. Als wij de persoonsgegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.

Wij kunnen voorts weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt. Indien Momo Medical voldaan heeft aan een verzoek om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, zullen wij ook derden aan wie deze persoonsgegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen.

Contactgegevens

Wanneer u uw rechten wilt uitoefenen of vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, dan wel klachten heeft over de manier waarop Momo Medical met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met:

Momo Medical (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68346832)

Marijn Mostert | Functionaris Gegevensbescherming
o.v.v. 'privacy persoonsgegevens'
Molengraaffsingel 10
2629 JD Delft
functionarisgegevensbescherming@momomedical.com

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met uw verzoek of bezwaar zijn omgegaan of anderszins over de verwerking van uw persoonsgegevens door Momo Medical, kunt u ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer hierover kunt u vinden via: link.

Mogelijk misbruik

Mocht u onverhoopt een beveiligingslek aantreffen of heeft u een vermoeden dat de beveiliging van uw persoonsgegevens niet op de juiste wijze is gewaarborgd, dan verzoeken wij u direct contact op te nemen met Momo Medical. Momo Medical heeft procedures om deze meldingen adequaat en zorgvuldig te behandelen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Wijziging Privacyverklaring

Momo Medical kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring aanpassen of updaten. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze website. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring. Indien deze aanpassingen voor u van significant belang zijn informeren wij u daar altijd over.

Logo
Momo
Medical
Momo Medical B.V.
Molengraaffsingel 10
2629 JD, Delft
Nederland
 
Kamer van Koophandel 68346832
© 2018-2023 Momo Medical B.V.